top of page

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

9/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE IN INTERNATIONAL RELATIONS, DIPLOMACY, AND LAW

Cử Nhân Quan Hệ Quốc Tế, Ngoại Giao và Luật


Chương Trình Song Bằng:

 • Bachelor of Laws with Honours (LLB(Hons)) - UK

Cử Nhân

~3.0 Năm

Phương Án Học Tập

Toàn Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

9/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
BACHELOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS ENGINEERING AND COMPUTER AND ENGINEERING SCIENCE

Cử Nhân Kỹ Sư Kinh Doanh Và Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính


Chương Trình Song Bằng:

 • Bachelor of Computer Science (Honours) - INTI International University & Colleges (Malaysia)

Cử Nhân

~3.0 Năm

Phương Án Học Tập

Toàn Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

20/05/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
CERTIFICATE IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES

Chứng Nhận Giảng Dạy Ngôn Ngữ Anh Cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác

Chứng Nhận

~5.0 Tuần

Phương Án Học Tập

Linh Hoạt

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Truyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

01/07/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN PROFESSIONAL EXECUTIVE PRACTICE

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Điều Hành Cao Cấp về Thực Hành Điều Hành Chuyên Nghiệp


Chương Trình Song Bằng (Hệ Chuyển Tiếp Học Thuật):

 • MBA - Cardiff Metropolitan University (Vương Quốc Anh)

 • MBA - International University of Applied Sciences (CHLB Đức)

Thạc Sĩ

~2.0 Năm

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

01/07/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND ANALYTICS

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Điều Hành Cao Cấp về Quản Lý và Phân Tích Nguồn Nhân Lực Chiến Lược 


Chương Trình Song Bằng (Hệ Chuyển Tiếp Học Thuật):

 • MBA - Cardiff Metropolitan University (Vương Quốc Anh)

 • MBA - International University of Applied Sciences (CHLB Đức)

Thạc Sĩ

~2.0 Năm

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

01/07/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN STRATEGIC MARKETING AND COMMUNICATIONS

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Điều Hành Cao Cấp Về Truyền Thông và Marketing Chiến Lược


Chương Trình Song Bằng (Hệ Chuyển Tiếp Học Thuật):

 • MBA - Cardiff Metropolitan University (Vương Quốc Anh)

 • MBA - International University of Applied Sciences (CHLB Đức)

Thạc Sĩ

~2.0 Năm

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

01/07/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN STRATEGIC PROFESSIONAL ACCOUNTING AND FINANCE

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Điều Hành Cao Cấp về Chiến Lược Trong Kế Toán và Tài Chính Chuyên Nghiệp


Chương Trình Song Bằng (Hệ Chuyển Tiếp Học Thuật):

 • MBA - Cardiff Metropolitan University (Vương Quốc Anh)

 • MBA - International University of Applied Sciences (CHLB Đức)

Thạc Sĩ

~2.0 Năm

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

01/07/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION IN TESOL AND APPLIED LINGUISTICS

Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Giảng Dạy Ngôn Ngữ Anh Cho Người Sử Dụng Ngôn Ngữ Khác Và Ngôn Ngữ Học


Chương Trình Song Bằng (Hệ Chuyển Tiếp Học Thuật):

 • MA Applied Linguistics & TESOL (Vương Quốc Anh)

Thạc Sĩ

~2.0 Năm

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

01/2024 

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
NCC EDUCATION LEVEL 3 INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA FOR HIGHER EDUCATION STUDIES

Chứng chỉ Dự bị Đại Học Quốc Tế

Dự Bị Đại Học

~1.0 Năm

Phương Án Học Tập

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Truyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

9/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
BACHELOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS ENGINEERING AND COMPUTER AND ENGINEERING SCIENCE

Cử Nhân Kỹ Sư Kinh Doanh và Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính


Chương Trình Song Bằng:

 • BSc(Hons) Business Computing and Information Systems - University of Central Lancashire (Vương Quốc Anh)

Cử Nhân

~3.0 Năm

Phương Án Học Tập

Toàn Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

9/2024

TIẾP NHẬN ỨNG TUYỂN
BACHELOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS ENGINEERING AND COMPUTER AND ENGINEERING SCIENCE

Cử Nhân Kỹ Sư Kinh Doanh và Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính


Chương Trình Song Bằng:

 • BSc(Hons) Cyber Security & Networking - University of Central Lancashire (Vương Quốc Anh)

Cử Nhân

~3.0 Năm

Phương Án Học Tập

Toàn Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Image by Patrick Robert Doyle

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

bottom of page